องค์กรภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ (สพธอ.)

เทคโลโลยีที่มีประสิทธิภาพ

Services Provided:

  • Visual
  • Conference
  • Smart Room

Project Overview


สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน

Mission


ทาง สำนักงาน ETDA ได้ก่อสร้างที่ทำการใหม่ จึงมีความต้องการจัดหาระบบ โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการใช้งานให้เหมาะสมกับห้องต่างๆ ภายใน ETDA และ ETDA ต้องการระบบที่ทันสมัย และเหมาะกับการใช้งาน
ประเภทต่างๆที่กำหนดไว้ ในแต่ละห้อง โดยต้องคำนึงถึง งบประมาณที่ ETDA กำหนด

Outcome


ทาง บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง ได้ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบ ได้ตรงตามความต้องการของทาง ETDA โดย ไมโครโฟนชุดประชุมชนิดฝังโต๊ะ (พร้อมสวิทย์ควบคุมเปิด-ปิด) ยี่ห้อ CLOCKAUDIO รุ่น CRM102-RF+TS 001 มีขนาดเล็กและสวยเหมาะกับห้องประชุมและให้เสียงในการประชุมมีความชัดเจน.จอรับภาพแบบ Fix ยี่ห้อ DNP รุ่น Supernova เป็นจอชนิดพิเศษ สามารถให้ภาพมีความคมชัดและสมจริง อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ สำหรับเครื่องฉายภาพ 3 มิติแบบติดเพดาน ยี่ห้อ Wolfvision รุ่น EYE-12 เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความคมชัดสูงมาก ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ ตรงกับความต้องการของ ETDA เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ สูงที่สุด

Technology and Partners


  • DIS Shure Conference System
  • dnp Screens
  • Wolfvision
  • Clock Audio Microphones
  • AMX Control Systems

Do You Have a Project?

ETDA

ETDA

Related Projects

Vichai Group