สถาบันการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Celebration of Learning – University upgrades event space

Services Provided:

  • vichai-audio
  • vichai lighting

ภาพรวมโครงการ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 2460 โดยเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกียรติและชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของไทย หอประชุมใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2482 โดยได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะแบบไทย จุดประสงค์หลักในการสร้างหอประชุมใหญ่เพื่อใช้ประพิธีการประชุมต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธาน

งานที่ได้รับมอบหมาย


วิชัย เทรดดิ้ง 1983 เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เมื่อเดือนมกราคม 2558 และโครงการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยดำเนินการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าออก การบูรณะซ่อมแซมเริ่มต้นด้วยการติดตั้งระบบใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับประสบการณ์ในพิธีการต่าง ๆ อย่างดีที่สุด

ผลงาน


ปัจจุบันหอประชุมใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการติดตั้งระบบแสงสว่างและโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัยที่ผนวกรวมเข้ากับการตกแต่งภายในของตัวอาคารอย่างระมัดระวัง ระบบเสียงหลักได้เลือกใช้ลำโพงของ Tannoy โดยคุณ Phicht Ngantubtim ชี้แจงว่า “ลำโพงของ Tannoy ให้เสียงที่มีคุณภาพและมีระดับแรงดันเสียงดี จึงเหมาะสมสำหรับการใช้งาน จุดที่ติดตั้งลำโพงค่อนข้างสูงด้วย จึงจำเป็นต้องใช้ลำโพงที่มีประสิทธิภาพระดับสูงเพื่อให้เสียงที่ได้ยินทั่วถึงทั้งหอประชุม” สรุปได้ว่าการติดตั้งระบบที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นงานที่ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งคำนึงถึงความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างเป็นพิเศษ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีกับผลลัพธ์ที่ออกมา

Technology and Partners


  • Tannoy Speakers
  • Biamp DSP
  • QSC Power Amplifiers
  • Audio-Technica Microphones
  • dnp Screens
  • Panasonic Projectors

Press Features


inAVate Asia Pacific (view PDF)

Do You Have a Project?

JULA

JULA

Related Projects

Vichai Group