บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Services Provided:

 • vichai-audio
 • vichai lighting

ภาพรวมโครงการ


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ซีพีเอฟ”) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

งานที่ได้รับมอบหมาย


ทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการเดิม และมีความต้องการที่จะติดตั้งระบบ AV โดยมีรายละเอียดแต่ละห้อง ดังนี้
1. ห้อง Training room 1-3 ชั้น 6
2. ห้อง Board ชั้น 7
3. ห้อง Meeting Room ชั้น 7
4. ห้อง Cockpit Room ชั้น 7

ผลงาน


ทางบริษัท วิชัยเทรดดิ้ง 1983 จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ AV ให้กับ “ซีพีเอฟ” โดยเน้นการติดตั้ง
ไมโครโฟนแบบฝังโต๊ะ Audio Technica รุ่น ES947W/LED เพื่อรองรับการทำ Function ร่วมกับ ระบบกล้อง
เพื่อการใช้งาน Video Conference

Technology and Partners


 • Audio – Technica
 • QSC
 • TASCAM
 • BIAMP
 • Tannoy
 • Draper
 • Kramer
 • SVSi
 • SHURE/DIS
 • DNP
 • View Full List

Do You Have a Project?

CPF

CPF

Vichai Group